എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN
വ്യവസായം വാർത്ത

ഹോം>വാര്ത്ത>വ്യവസായം വാർത്ത

സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ എലിവേറ്റർ ഡോർ ഫ്രെയിം

സമയം: 2021-07-20 ഹിറ്റുകൾ: 1

Stainless steel elevator door frame is one of the most commonly used in stainless steel door. Because it’s used in public, especially hotel, shopping mall, and other leisure entertainment, it is payed more attention to beauty and fashion. How do we choose the elevator door frame?

Usually, there are two kinds of styles to choose. One is vertical edge and horizontal edge 90 degree angle, it’s more convenient to stitch together in the construction site and the cost is lower. The other is the horizontal side and the vertical side 45 degree angle, its integrity is more better and there is no turning point. It will take a higher cost, but it’s also convenient to stitch together in the construction side. Each has its own characteristics.